Restauratie portretten voltooid

Portret Arnoldus Geesteranus gerestaureerd (augustus 2018). Foto’s binnenkort beschikbaar.

Portretten Batelier en echtgenote Westerbaan gerestaureerd ( april 2018). Foto’s binnenkort beschikbaar.

Portretten Jacobus Arminius en Elisabeth Reaal gerestaureerd (november 2017). Foto’s binnenkort beschikbaar.

Portretten Uytenbogaert en Grevinkhoven gerestaureerd

Dinsdag 20 december 2016 zijn de portretten van Uytenbogaert en Grevinkhoven opgehaald bij de restauratoren.

Uytenbogaert portret voor en na restauratie 2016
 
Grevinkhoven portret voor en na restauratie 2016

 

De portretten zijn geschilderd op houten panelen en heel zwaar. Met vereende krachten hebben Hans Lems (vrijwilliger Remonstranten Rotterdam en Arminius) en Johan Kranendonk (bestuur) met hulp van Johanneke Verhave (restaurator portret Uytenbogaert) en Marjo Huizer (bestuur) de portretten weer teruggehangen.

Joh. Uytenbogaert

Johannes Uytenbogaert (1557-1644)
Schilder: Michiel Jansz van Mierevelt, 1631
Olieverf op paneel

Uytenbogaert was hofprediker in Den Haag. Dat werd een onhoudbare situatie toen hij in 1609 Arminius opvolgde en prins Maurits openlijk partij koos voor Gomarus. Het conflict tussen de remonstranten (arminianen) en contra-remonstranten (gomaristen) liep hoog op tijdens de Dordtse Synode (1618-1619). De remonstranten werden verbannen. Uytenbogaert vluchtte naar Antwerpen en richtte daar met een 40-tal verbannen remonstrantse predikanten de Remonstrantse Broederschap op. In het geheim keerde hij – zoals veel van zijn collega’s – terug naar de Noordelijke Nederlanden. Hij ondersteunde geloofsgenoten in de tijd van achtervolgingen en trok rond van logeeradres naar logeeradres tot de Remonstranten na ca 1628 langzamerhand gedoogd werden.
Uytenbogaert was geen predikant in Rotterdam, maar verbleef er veel. Hij keerde terug naar de Remonstrantse Gemeente Den Haag.

Nicolaas Grevinkhoven

Portret Nicolaas Grevinkhoven (1578-1632)
Schilder onbekend
Olieverf op paneel

De uit Rotterdam afkomstige Grevinkhoven was secretaris in de oprichtingsvergadering van de Remonstrantse Broederschap in Antwerpen. Door zijn contact met Hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein kreeg een grote groep uitgeweken remonstranten de uitnodiging zich daar te vestigen. Zij bouwden Friedrichstadt an der Eider waar nog steeds een remonstrantse gemeente gevestigd is, de enige buiten Nederland. Grevinkhoven verbleef er regelmatig tot hij in 1632 in Rotterdam werd beroepen. Op weg naar Rotterdam overleed hij in Hamburg.

Portret Episcopius

Simon Episcopius (1583-1643) ~ Schilder onbekend, olieverf op ovalen eiken paneel bestaande uit 3 verticale planken; datering 1615.

26 maart 2016 – De restauratie van het portret van Episcopius is succesvol afgerond. Het schilderij hangt weer in volle glorie op zijn plaats tussen de andere. 

Dankbaar zijn we voor alle giften en donaties die we hebben ontvangen. Uw gift of donatie is nog steeds zeer welkom omdat ook andere portretten in de collectie dringend aan restauratie toe zijn en daarmee behouden kunnen worden als nationaal erfgoed.

Restaureer mee! IBAN NL82 ABNA 0535 5592 67 t.n.v. Uytenbogaertstichting.nl te Rotterdam.

19 februari 2016 – De restauratie van het portret is opgedragen. Simon Episcopius (Simon Bisschop) is één van de belangrijkste voormannen uit de ontstaansgeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap. Hij studeert in Leiden theologie, en Jacobus Arminius is daar zijn leermeester. Tijdens de Dordtse Synode 1619 tracht hij tevergeefs  het gedachtengoed van de volgelingen van Jacobus Arminius (1560-1609) te verdedigen: de Remonstranten worden uit de kerk gezet; predikanten die hun roeping niet opgeven, worden verbannen. In ballingschap in  Antwerpen richt hij met Johannes Uytenbogaert en nog 36 andere verbannen predikanten de Remonstrantse Broederschap op. Na de oprichting schrijft Episcopius de belijdenis, en stelt de formulieren op voor de doop en het avondmaal. Hij bedient de gemeenten Rotterdam en Amsterdam om en om totdat hij in 1634 benoemd wordt tot (eerste) hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten (de predikantenopleiding). 

Aanwinst

Portret ds. Arnoldus Geesteranus (1593 – 1658)
Jan Janz Westerbaen
Olieverf op doek

Begin maart 2015 werd dit portret door de nazaten van deze predikant door middel van schenking toegevoegd aan de collectie. Bij die gelegenheid spraken dr T.R. Barnard en prof R.E.O Ekkart respectievelijk over Arnoldus Geesteranus en de schilder van zijn portret Jan Jansz Westerbaen.

Tekst dr T.R. Barnard

Tekst prof R.E.O. Ekkart

Inventarisatie collectie schilderijen voltooid

Het Rijksmuseum heeft samen met een restaurator de bijzondere collectie schilderijen – waaronder 39 portretten – van de Uytenbogaert Stichting geïnventariseerd. Hiermee heeft de stichting een goed overzicht welke panelen grondige restauratie nodig hebben en bij welke schilderijen de deskundige restaurateurs zich kunnen beperken tot herstel van details.

Er is veel geld nodig voor het conserveren en restaureren. Elke schenking of donatie, klein of groot, is heel erg welkom.

 

Donatie of schenking Uytenbogaert Stichting

De Uytenbogaert Stichting is opgericht in 2013. Deze ANBI-status geeft u de gelegenheid uw donatie in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Wanneer u een schenking overweegt, neemt u dan contact op met de penningmeester van de stichting. Hij kan u adviseren.

Met een donatie of schenking kunt u daadwerkelijk bijdragen aan de restauratie van deze unieke collectie.