Activiteiten Uytenbogaert Stichting

Instandhouding en restauratie
De Uytenbogaert Stichting bewerkstelligt primair de instandhouding en restauratie van de collectie historische portretschilderijen van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. en vervolgens van (historische) collecties waarvan de instandhouding en/of restauratie op enigerlei wijze aan de Stichting wordt toevertrouwd.

Fondsenwerving
De Stichting beoogt gelden te werven door het benaderen en aanspreken van fondsen en geïnteresseerden. Voorts – zo nodig –  door het organiseren van activiteiten die het historisch en cultureel belang van de collectie duidelijk  maken aan personen en instellingen waarvan de stichting verwacht dat zij willen bijdragen aan de verwerkelijking van instandhouding en restauratie van de collectie(s).

Beheer vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur. Zo nodig laat het bestuur zich daarbij adviseren en bijstaan door bancaire instellingen of andere deskundigen.

Besteding vermogen
Het vermogen van de Stichting zal uitsluitend worden bestemd ten behoeve van omschreven activiteiten van de Stichting.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting pro deo. Dit betekent dat de bestuursleden geen vergoeding ontvangen.

De uitgeoefende activiteiten houden tot nu toe in dat de stichting de organisatie die nodig is voor goede werving en besteding van fondsen, structureert.