Uytenbogaert Stichting

Bestuur

Het bestuur bestond begin 2015 uit R.E.O. Ekkart, voorzitter; J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg, secretaris; J. Kranendonk, penningmeester; en de leden B. Fibbe, P. Terwen en F. Lammertse. Mevrouw C.S. de Witt Wijnen-Jansen Schoonhoven is adviseur van het bestuur. In de vergadering van 14 oktober 2015 werd mevrouw M.C.J. Huizer benoemd tot secretaris. Mevrouw de Bijll Nachenius-Sterkenburg blijft lid van het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Op de volgende data kwam het bestuur in vergadering bijeen in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam: 26 januari, 13 april, 10 augustus, 14 oktober, 10 december. Op 7 september was er een extra bijeenkomst om kennis te maken met de nieuw te benoemen secretaris.

Restauraties

Dit jaar is opdracht gegeven voor de restauratie van drie schilderijen. Episcopius ( in eerste instantie), Grevinkhoven en Uytenbogaert (in tweede instantie). De restauratie van het portret van Simon Episcopius wordt uitgevoerd door Pauline Marchand. De restauratie van het portret van Nicolaas Grevinkhoven door Barbara Schoonhoven en het portret van Johannes Uytenbogaert door Johanneke Verhave.
Eind december was de restauratie van het portret van Episcopius zo goed als voltooid.

Fondsen

Twee fondsen hebben dit jaar positief gereageerd op het verzoek om een bijdrage. De Stichting van Wijngaarden-Boot met een gift van 1.500 euro en de Stichting Elise Mathilde Fonds met een toezegging van 2.000 euro. Het totaal aan toezeggingen bedraagt nu 22.000 euro.
Ook dit jaar zijn er opnieuw giften ontvangen van particulieren, deze vormen een zeer welkome aanvulling. De ANBI-status van de Uytenbogaert Stichting wordt in het kerkblad steeds duidelijk onderstreept.
Het binnenhalen van fondsen blijft van uitzonderlijk groot belang. Er moeten nog meerdere schilderijen worden gerestaureerd en hiervoor moeten nog aanzienlijke bedragen verworven worden.

Schenking

In januari heeft de Stichting van de familie Maas Geesteranus het portret van Geesteranus mogen ontvangen. Op zondag 8 maart vond de officiële overdracht plaats. Besloten is na 1 januari 2016 dit portret te schenken aan de Remonstrantse Gemeente Rotterdam om te zorgen dat dit schilderij ook in de toekomst onderdeel blijft uitmaken van de portrettenverzameling van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.